10%
گزارش نادرستی مشخصات

پرستار بیهوشی جلد دوم

برند جامعه نگر شناسه محصول: جامعه نگر 9786223060731 دسته:

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

شامل مباحث تجهیزات و اداره بیهوشی

ترجمه/تالیف: دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران

مشخصات ظاهری کتاب: وزیری/شومیز

سال چاپ: 1401

296,100 تومان
راهنمای خرید کتاب و ثبت سفارش
نقد و بررسی اجمالی

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم تجهیزات و اداره بیهوشی توسط دکتر پریسا مرادی مجد، دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﺎﻋﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮد، ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻘﯽزاده، ﺻﺪف ﻣﻈﻔﺮی، ﺷﻬﻼ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف »Nurse Anesthesia« و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد.

این کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد. اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی 14 ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﻠﺒﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺎﯾﻊدرﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، وﺿﻌﯿﺖ‌دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ، اداره‌ی درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮﺷﺒﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮمی و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﻮﺷﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

فهرست کتاب پرستاری بیهوشی 2

 • ﻓﺼﻞ 1: ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • ﻓﺼﻞ 2: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 1: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻋﺮوﻗﯽ
 • ﻓﺼﻞ 3: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 2: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
 • ﻓﺼﻞ 4: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 3: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
 • ﻓﺼﻞ 5: ارز ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر
 • ﻓﺼﻞ 6: ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ و اﺧﺘﻼﻻت الکترولیتی
 • ﻓﺼﻞ 7: ﺧﻮن و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ
 • ﻓﺼﻞ 8: وﺿﻌﯿﺖ دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • ﻓﺼﻞ 9: اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ
 • ﻓﺼﻞ 10: ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • فصل 11: درد ﺣﺎد: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
 • فصل 12: درد ﻣﺰﻣﻦ: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و اداره‌ی درد
 • ﻓﺼﻞ 13: اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
 • ﻓﺼﻞ 14: ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد دوم

مشخصات ظاهری و فیزیکی که برای خرید پرستار بیهوشی جلد دوم نیاز دارید، شامل اطلاعات نویسنده، ناشر، نوع جلد، تعداد صفحات و قیمت کتاب در این قسمت ارائه شده است.

نویسنده/مترجم:

 • دکتر پریسا مرادی مجد
 • مریم میلانی فرد
 • دکتر اعظم ساعی
 • شقایق تقی زاده
 • صدف مظفری
 • شهلا عاقل شاه‌نشین

ناشر: جامعه نگر

سال انتشار: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: وزیری
رنگ صفحات: سیاه سفید
تعداد صفحات: 557 صفحه
شابک: 9786223060731

مشخصات کلی
سایر مشخصات
موضوع

بیهوشی

ناشر

جامعه نگر

وزن 1300 گرم

دانلود pdf کتاب

در این قسمت نمونه صفحاتی از کتاب به صورت فایل pdf برای مقایسه و بررسی بهتر قرار می‌گیرد که می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید. لازم به ذکر است برای حفظ حقوق مولفین و ناشرین عزیز به هیچ عنوان pdf کامل کتاب در این سایت منتشر نخواهد شد. امیدواریم شما بازدید کننده محترم نیز برای احترام به حقوق این عزیزان نسخه اصلی و فیزیکی کتاب که از طریق همین سایت یا سایر فروشندگان معتبر قابل خرید است را تهیه نمایید. با تشکر

نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرستار بیهوشی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها0

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.