ژنتیک واتسون

نمایش دادن همه 4 نتیجه

کالاهای موجود

کتاب ژنتیک مولکولی واتسون ترجمه فارسی کتاب Molecular Biology of the Gene می باشد. کتاب ژنتیک مولکولی واتسون، به‌طور کامل بازبینی و به‌روزرسانی شده است. مفاهیم، ​​بررسی جامع و بیان ژنوم، و بحث در مورد تکنیک های استاندارد و ارگانیسم های مدل، که معمولا در مطالعات زیست شناسی مولکولی استفاده می شود شرح داده شده است. کتاب ژنتیک مولکولی واتسون شامل تمام فصل های جدید در مورد RNA های تنظیمی و ژنومیک و زیست شناسی سیستم ها است.

فهرست کتاب واتسون

 • فصل 1: دنیا از دیدگاه مندل
 • فصل 2: انتقال اطلاعات ژنتیکی از طریق نوکلئیک اسید
 • فصل 3: اهمیت پیوندهای شیمیایی ضعیف وقوی
 • فصل 4: ساختار DNA
 • فصل 5: ساختار و تنوع RNA
 • فصل 6: ساختار پروتئین ها
 • فصل 7: تکنیک های بیولوژی مولکولی
 • فصل 8: ساختار ژنوم، کروماتین و نوکلئوزوم
 • فصل 9: همانند سازی DNA
 • فصل 10: جهش پذیری و ترمیم DNA
 • فصل 11: نوترکیبی هولوگ در سطح مولکولی
 • فصل 12: نو ترکیبی در جایگاه ویژه و جابجایی DNA
 • فصل 13: مکانیسم های رونویسی
 • فصل 14: پیرایش RNA (اسپلایسینگ RNA)
 • فصل 15: ترجمه
 • فصل 16: کد ژنتیکی
 • فصل 17: منشاء و تکامل اولیه زندگی
 • فصل 18: تنظیم رونویسی پروکاریوت ها
 • فصل 19: تنظیم رونویسی در یوکاریوت ها
 • فصل 20: RNA های تنظیمی
 • فصل 21: تنظیم ژن در طی تکوین و تکامل
 • فصل 22: بیولوژی سیستم ها
اطلاعات بیشتر ...